ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | Welcome to Nicompattana Sub district Adminitration Organization Official Website

 
 
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลนิคมพัฒนา เป็นตำบลขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุขและคาดว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงกำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นดังนี้

“การคมนาคมสะดวก การบริหารจัดการดีมีความรู้
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างมีคุณภาพ”

พันธกิจ

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริหารสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษาและอนามัย
5. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
6. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เฟสบุคหน่วยงาน
ถวายพระพร
จ.ศรีสะเกษ
สถ.จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
สตง.
ศาลปกครอง
hotmail
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
สายด่วน
TV