ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | Welcome to Nicompattana Sub district Adminitration Organization Official Website

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ภายในสำนักงาน กองคลัง รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 มิ.ย 2022]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 มิ.ย 2022]
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 มิ.ย 2022]
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 พ.ค 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ม.ย 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 มี.ค 2022]
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 มี.ค 2022]
ซื้อธงพร้อมเสาธงประดับ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ก.พ 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เฟสบุคหน่วยงาน
ถวายพระพร
จ.ศรีสะเกษ
สถ.จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
สตง.
ศาลปกครอง
hotmail
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
สายด่วน
TV