ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | Welcome to Nicompattana Sub district Adminitration Organization Official Website

 
 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

       วิสัยทัศน์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลนิคมพัฒนา เป็นตำบลขนาดเล็กระชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุขและคาดว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงกำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

                                       การคมนาคมสะดวก  การบริหารจัดการดี

                                 มีความรู้  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                                         สิ่งแวดล้อมที่ดี  มีการพัฒนาเศรษฐกิจ

                                           การเมืองและสังคมอย่างมีคุณภาพ

           พันธกิจ

                   1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริหารสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

                   2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

                   3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                   4. การพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษาและอนามัย

                   5. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

                   6. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          วัตถุประสงค์การพัฒนา

                   1. เพื่อพัฒนาความได้เปรียบของพื้นที่ในการสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม ขนส่ง สาธารณูปโภค การค้าและการเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  

                   2. เพื่อเสริมสร้างทางด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ การเรียนรู้     การบริหารจัดการและการจำหน่ายเป็นรายได้ การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย

                   3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น

                    4. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการวางแผน และความร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่จังหวัด

                   5. เพื่อให้มีการศึกษารวบรวมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   6. เพื่อพัฒนาระบบการบริการประชาชน ให้บรรลุสู่ระบบมาตรฐานสากล ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกิดความพึงพอใจ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ มีความกระตือรือร้น และมีพฤติกรรมการบริการที่เหมาะสม

           ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

                   เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร์และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้

                        ยุทธศาสตร์ที่ 1      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                       ยุทธศาสตร์ที่ 2      ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

                       ยุทธศาสตร์ที่ 3      ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการและการสงเคราะห์

                       ยุทธศาสตร์ที่ 4      ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการกีฬา

                       ยุทธศาสตร์ที่ 5      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       ยุทธศาสตร์ที่ 6      ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

             แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.      การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนนและสะพาน

2.      การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

3.      การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

4.      การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาการประปา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.      ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร

2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการและการสงเคราะห์

1.      ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย

2.      การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

3.      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการกีฬา

1.      การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

2.      ส่งเสริม/สนับสนุน อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

3.      การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.      ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

2.      ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3.      การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เฟสบุคหน่วยงาน
ถวายพระพร
จ.ศรีสะเกษ
สถ.จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
สตง.
ศาลปกครอง
hotmail
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดาวน์โหลดแบบอักษร
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
สายด่วน
TV